โรงเรียนของเรา

โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ของเรา

โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่เป็นโรงเรียนภายใต้มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส(The Foundation of Thailand Seventh Day Adventist Church) เราเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มุ่งหวังเพื่อแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ ตามความตั้งใจของผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่ว่า เราจะต้องมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ ที่มีการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในการเรียน ไม่ต้องกังวลการแข่งขันที่จะต้องไปหาที่เรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งระดับก่อนอุดมศึกษานักเรียนจะโตพอที่จะรับกับแรงกดดันของการแข่งขันได้
ปัจจุบันเรามีระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


แต่ละระดับชั้นเรามีหนึ่งห้องเรียน เรากำหนดจำนวนรับไว้ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง โรงเรียนรับนักเรียนทั้งชายหญิง ไม่จำกัด เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ตลอดจนระดับสติปัญญาของนักเรียน


เราเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก แต่ละปีมีนักเรียน 200-300 คน นักเรียนด้วยกันเองจะรู้จักกันเองหมด ต่างชั้นเรียนกันเล่นด้วยกัน มีครูครบชั้นเรียน นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจึงอยู่ในสายตาครูอย่างทั่วถึง ผู้อำนวยการตลอดจนครูบุคลากรสามารถจำชื่อเล่นชื่อจริงของนักเรียนได้ทุกคน


โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่มีพื้นที่ 6 ไร่เศษ นอกจากอาคารเรียนแล้วจึงมีพื้นที่สนามกว้างใหญ่ รอบๆร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ มีบริเวณจัดสวนหย่อมต้นไม้ดอกไม้มากมาย เหมาะที่จะทำกิจกรรมนอกห้องเรียนทุกด้าน ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเหล่านี้ ทำให้นักเรียนของเรามีอารมณ์สงบผ่อนคลาย สามารถซึมซับความรู้จากบทเรียนที่ครูสอนได้เป็นอย่างดี


โรงเรียนของเราใช้หลักสูตรไทยตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ในรายวิชาเพิ่มเติมจะจัดเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดที่สามารถช่วยเสริมรายวิชาในกลุ่มสาระอื่น เช่นวิชาอังกฤษ-วิทย์ เป็นวิชาภาษาอังกฤษแต่เนื้อหาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เราจัดให้เรียนภาษาอังกฤษมากพอที่เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรม Intensive English Program


โรงเรียนของเราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อกำหนดของทางกระทรวง ซึ่งนับว่าถูกมาก(ให้ดูรายการ"ค่าธรรมเนียม"ใน Main Menu) เช่น ระดับอนุบาลรวมค่าอาหารเที่ยงเฉลี่ยต่อปีแล้วอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือน ระดับประถมอยู่ที่ 600 กว่าบาทต่อเดือน โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและรายการอื่นทั้งหมดทุกต้นภาคเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่สะดวกทางการเงินในบางช่วง ทางโรงเรียนยังอนุโลมให้ผ่อนชำระได้


วันทำการเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โรงเรียนเริ่มเช้าเวลา 7.50 น. ด้วยกิจกรรมเข้าแถวเชิญธงชาติตามด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากนั้นนักเรียนแยกย้ายไปตามห้องเป็นกิจกรรมโฮมลูมรวมถึงการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางของพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเวลา 40 นาที การเรียนในแต่ละวันแบ่งเป็น 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 60 นาที ช่วงเช้า 3 คาบ ช่วงบ่าย 3 คาบ ช่วงเที่ยงเป็นเวลาพักอาหารกลางวัน มีพักสั้นๆ 10 นาที ระหว่างคาบ 2 และ 3 และระหว่างคาบ 5 และ 6 เวลาเลิกเรียนจะเป็นเวลา 16.00 น.


ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งการเรียนเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20 สัปดาห์ รวมแล้วมีเวลาเรียน 200 วันตลอดปีการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ไปสิ้นสุดที่ปลายเดือนกันยายน ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มปลายเดือนตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคม โรงเรียนหยุดในวันสุดสัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


โรงเรียนจัดกิจกรรมอื่นๆให้กับนักเรียนกระจายไปตลอดปีการศึกษา ในระดับโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสู่อ้อมอกครู(โรงเรียนทั่วไปเรียกวันไหว้ครู เราจัดแตกต่างไปบ้างเพื่อไม่ขัดต่อหลักความเชื่อทางศาสนาของนักเรียนแต่ละคน) วันพ่อ วันแม่ วันกีฬาสี วันรับเข็มเกียรติยพาธ์ไฟเดอร์ วันคริสต์มาสและวันปีใหม่ กิจกรรมทัศนศึกษา เข้าค่ายลูกเสือ วันภาษาไทย วันวิชาการ สำหรับอนุบาลมีกิจกรรมบัณฑิตน้อย เป็นต้น