ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566

(ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) update: 12 พ.ค. 2566

วันเดือนปี รายละเอียด
1 พ.ค. 2566 ประชุมผู้ปกครอง และขายหนังสือ
9 พ.ค. 2566

เปิดภาคเรียนระดับอนุบาล 1

15 พ.ค. 2566

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น

และชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1

14 ก.ค. 2566 กีฬาสีโรงเรียน

25-27 ก.ค.2566

อนุบาล สอบกลางภาคเรียนที่ 1
26-27 ก.ค. 2566 ประถม มัธยม สอบกลางภาคเรียนที่ 1
17-18 ส.ค. 256ุ6 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
4-6 ต.ค. 2566 อนุบาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ุ5-6 ต.ค. 2566 ประถม มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 1
9-10 ต.ค. 2566 มัธยมเริ่มกระบวนการแก้ 0 เทอม 1
  ปิดภาคเรียนที่ 1
24-27 ต.ค. 2566 ครูหยุด
1 พ.ย. 2566 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
 ธ.ค. 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส
31 ธ.ค. 2566 หยุด วันสิ้นปี
1 ม.ค. 2567 หยุด วันขึ้นปีใหม่
 ม.ค. 2567 กิจกรรมวันเด็ก
   2567 อนุบาลสอบกลางภาคเรียนที่ 2
   2567 ประถม มัธยม สอบกลางภาคเรียนที่ 2
   2567 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
   2567 กิจกรรมวันวิชาการ
   2567 ทัศนศึกษา
   2567 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2
   2567 ประถม มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2
   2567 นักเรียนมัธยม ประกาศผลสอบรายวิชาที่ได้ 0 ภาคเรียนที่ 2
   2567 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
   2567 นักเรียนมัธยม สอบแก้ 0 ภาคเรียนที่ 2
   2567
รับผลสอบทุกระดับชั้น
   2567 นักเรียน ม.3 รับ ปพ.
   2567 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2567  และขายหนังสือ และชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
   2567

เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567