ผู้ดูแลเว็บไซต์

ครู ดร. กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปีการศึกษา 2517)

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Toulouse III ประเทศฝรั่งเศส

อดีต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน ครูประจำโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ สอนรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คุณธรรมจริยธรรม พระคริสตธรรมคัมภีร์ ช่วยงานซ่อมบำรุงรักษาและงานภารโรง

คติประจำใจ เชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้า ทำงานต้องทุ่มเท เมื่อหน่วยงานเราเจริญ เราก็เจริญด้วย

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.