ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับเตรียมอนุบาล

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,100 5,100
ค่าอาหาร 2,200 2,200
ค่าอุปกรณ์ 350 -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 -
ค่าสมัคร 100 -
รวมเทอมละ 8,150 7,300

ระดับอนุบาล 1-3

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,937 1,937
ค่าอาหาร 2,500 2,500
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 700 700
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 900 900
ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 -
ค่ากระดาษสอบ 100 -
ค่าสมัคร 100 -
รวมเทอมละ 6,637 6,037

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,850 1,850
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 700 700
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 900 900
ค่ากระดาษสอบ 300 -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 -
ค่าเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ 200 200
ค่าสมัตร 100 -
รวมเทอมละ 4,450 3,650

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,000 2,000
ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 800 800
ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 900 900
ค่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 200 200
ค่ากระดาษสอบ 300 -
ค่าประกันอุบัติเหตุ 400 -
ค่าสมัตร 100 -
รวมเทอมละ 4,700 3,900

ผู้ปกครองสามารถผ่อนชำระได้ ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะชำระในครั้งเดียว

?

โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสำหรับนักเรียนที่มีอายุครบ 3 ขวบ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม อาทิเช่น

ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน

เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)