ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

เรากำหนดปรัชญาของโรงเรียนไว้ว่า มุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า

บุคลากรของโรงเรียนจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ โดยยึดหลักการนี้มาจากพระคริสตธรรมลูกา 2:52 ว่า

พระเยซูได้จำเริญขึ้น ในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง

ดังนั้นจึงตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่า เราจะเป็นโรงเรียนคริสเตียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของคริสต์จักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะกับวัย และสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ของนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีความสุขในการเรียน

อัตลักษณ์ของนักเรียนประถม-มัธยม โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่เคร่งเครียด

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน เริ่มต้นกิจกรรมทุกอย่างด้วยการอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าผู้สูงสุดเสมอ

คำขวัญ

พัฒนาจิตวิญญาณเน้นพลานามัย
พัฒนานิสัยเสริมสร้างปัญญา

อักษรย่อของโรงเรียน

ท.อ.

ตราประจำโรงเรียน

นักเรียนชายหญิงกำลังมองหนังสือที่เปิดออกและทอแสง
หมายถึง โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่เยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู-น้ำเงิน

สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน
ความหมายของสีประจำโรงเรียน หมายถึง ความสุภาพ นุ่มนวล เข้มแข็ง อดทน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นหางนกยูงฝรั่ง

Flam Boyant tree

เพลงประจำโรงเรียน เพลงรักมั่นเทพอำนวย

ดินแดนแห่งความชื่นบานสมัครสมานร่วมใจเดียวกัน
มีเธอมีฉันครูศิษย์ผูกพันรักมั่นอยู่ในเทพอำนวย

พวกเราตั้งใจพากเพียร(ตั้งใจพากเพียร)เล่าเรียนเพื่อวันข้างหน้า(เพื่อวันข้างหน้า)
พระเจ้าทรงอวยพรให้มีสติปัญญาจบออกมาเป็นคนที่สมบูรณ์

พวกเราขอให้สัญญาจะรักษาความเป็นคนดี
ทำตามคำสอนในพระคัมภีร์เพื่อศักดิ์ศรีเด็กดีเทพอำนวย