โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่

รับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง

ชั้นเตรียมอนุบาล(อายุ 2 ขวบ)

ชั้นอนุบาล 1 - 3 (อายุ 3 - 6 ขวบ)

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เน้นภาษาอังกฤษทุกคนทุกระดับชั้นด้วย โปรแกรม EEP (Enhanced English Program)

โรงเรียนดี ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษในรายวิชาเพิ่มเติม เรียนภาษาอังกฤษทุกวันในทุกระดับชั้น

นักเรียนที่จบ ป.6 ม.3 ทุกคนจะมีพื้นภาษาอังกฤษที่แข็งเกร่งตามศักยภาพของนักเรียน สามารถไปต่อยอดใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องทุกคน

ติดต่อทางโรงเรียนได้ทุกวันตามเวลาราชการ